HỘI CCB HUYỆN TRIỆU PHONG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tiểu khu 3, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Xuân